Statut

STATUT  UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO

„SERW” W SIERPCU

 

 

 

 

Rozdział 1

 

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

 

§ 1

 

Uczniowski Klub Sportowy „Serw” zwany dalej „Klubem” jest

stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, rodziców, nauczycieli i sympatyków.

 

§ 2

 

Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa Nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego

w Sierpcu a terenem działania Rzeczypospolita Polska, a gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, klub może prowadzić działalność poza granicami kraju.

 

§ 3

 

 1. Klub działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi                             w szczególności – Prawo o Stowarzyszeniach, ustawą – o sporcie oraz

postanowień niniejszego statutu i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

 1. Klub może być członkiem okręgowych i regionalnych związków sportowych

oraz ogólnokrajowych związków sportowych.

 1. Klub opiera swoją działalność na sekcji badmintona, tenisa.
 2. W klubie za zgodą Zarządu mogą być tworzone nowe sekcje.

 

§ 4

 

Klub używa pieczęci, godła, barw, odznak i znaczków organizacyjnych zgodnie

z obowiązującymi przepisami.


Rozdział 2

 

Cel i środki działania

 

§ 5

 

1. Celem Klubu jest planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia

sportowego uczniów, jak również członków klubu w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe szkoły oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu.

2. Klub realizuje cele poprzez:

1)           angażowanie wszystkich uczniów i członków kluby do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,

2)           uczestniczenie w imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim,

3)           organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły i członków klubu                  w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej,

4)           upowszechnianie właściwych postaw w zakresie ochrony zdrowia, higieny życia codziennego oraz promocji zdrowia,

5)           organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych dla osób sprawnych i niepełnosprawnych,

6)           organizowanie uczniom wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego,

7)           kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu,

8)           promowanie miasta Sierpc i Powiatu Sierpeckiego,

9)           zapobieganie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,

10)      wyrównywanie  szans dzieci z rodzin ubogich na zrównoważony rozwój,

11)      organizowanie zgrupowań sportowych oraz obozów sportowo wypoczynkowych dla członków klubu.

 

§ 6

 

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współdziałaniu z dyrektorami placówek oświatowych i sportowych, władzami samorządowymi oraz stowarzyszeniami kultury fizycznej i związkami sportowymi.

 

§ 7

 

 1. Klub opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy swoich członków i działaczy oraz pomocy rodziców uczniów. Do realizacji określonych celów statutowych decyzją Zarządu, Klub może zatrudnić pracowników, instruktorów, trenerów.
 2. Powyższe cele statutowe Klub realizuje poprzez prowadzenie zarówno nieodpłatnej jak i odpłatnej działalności pożytku publicznego,                          z zastrzeżeniem, że przychód z działalności odpłatnej pożytku publicznego służy wyłącznie prowadzeniu działalności pożytku publicznego.
 3. Klub może skupiać wokół siebie firmy, instytucje i osoby fizyczne wyrażające wolę wsparcia statutowej działalności stowarzyszenia.

 

 

Rozdział 3

 

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 8

 

Członkowie Klubu dzielą się na:

 

 1. uczestników
 2. zwyczajnych,
 3. wspierających,
 4. honorowych,

 

§ 9

 

 1. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele zamieszkali tak            w kraju jak i za granicą, przyjęci przez Zarząd Klubu, – zawodnicy,  pełnoletnie osoby fizyczne, trenerzy, instruktorzy sportowi oraz rodzice niepełnoletnich zawodników, którzy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych.
 3. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne uznające              i wspierające materialnie cele Klubu.
 4. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne, niezależnie od obywatelstwa, zasłużone szczególnie dla rozwoju kultury fizycznej. Godność członka honorowego nadaje jednogłośnie Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu.

 

§ 10

 

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. uczestniczeniach w Walnych Zebraniach Członków z biernym i czynnym prawem wyborczym,
 2. zgłaszania propozycji i wniosków wobec władz Klubu,
 3. uczestniczenia w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub,
 4. korzystania z wszelkich urządzeń Klubu na zasadach określonych przez Zarząd Klubu,
 5. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 11

 

Członkowie wspierający mają prawo do:

 1. uczestniczenia bezpośrednio w Walnych Zebraniach Członków,
 2. zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu,
 3. korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

 

§ 12

 

 1. Członkowie stowarzyszenia mają prawo uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków przez pełnomocników będących członkami klubu przy czym do ważności pełnomocnictwa wystarcza zwykła forma pisemna i powinno ono mieć charakter pełnomocnictwa szczególnego tj. określać przedmiot planowanych do podjęcia uchwał.
 2. Pełnomocnik może reprezentować kilku członków klubu na Walnym Zebraniu Członków i może głosować odmiennie za każdego z nich – zgodnie z wolą mocodawcy.
 3. Pełnomocnikiem na Walnym Zebraniu Członków mogą być również członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

§ 13

 

Do obowiązków członków należy:

1. branie czynnego udziału w działalności Klubu,

2. przestrzeganie postanowień statutu i uchwał władz Klubu,

3. godne reprezentowanie barw Klubu,

4. płacenie składek na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Członków.

 

§ 14

 

 1. Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:

1.1.     dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu

1.2.     skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:

1.2.1.   umyślnego naruszenia postanowień statutu,

1.2.2.   nie brania udziału w działalności statutowej Klubu poprzez okres                 1 roku,

1.2.3.   działania na szkodę Klubu,

1.2.4.   zalegania ze składkami za okres 1 roku.

1.3.     rozwiązanie się klubu,

 1. Od uchwał zarządu o skreśleniu z listy członków przysługuje w terminie               30 dni odwołanie do Walnego Zebrania Członków Klubu, którego uchwała jest ostateczna.

 

Rozdział 4

 

Władze Klubu

 

§15

 

 1. Władzami Klubu są:

1)           Walne Zebranie Członków,

2)           Zarząd,

3)           Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od każdorazowo podjętej decyzji Walnego Zebrania Członków.
 2. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

§ 16

 

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.
 3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Klubu:

a)           z własnej inicjatywy,

b)          na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c)           na wniosek 1/3 ogółu członków Klubu.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków odbywa się nie później niż                       w terminie 30 dni od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

 


§ 17

 

 1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

a)           uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu,

b)          rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej,

c)           uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,

d)          wybór Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

e)           ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,

f)            uchwalanie zmian statutu,

g)           rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków,

h)           podejmowanie uchwał w kwestii rozwiązania klubu oraz przeznaczenia majątku likwidowanego klubu,

i)             rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków Klubu, a niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 1. W Walnym Zebraniu biorą udział
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi oraz zaproszeni goście.
 2. Walne Zebranie Członków jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania,                a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu.

 

§ 18

 

 1. Zarząd Klubu składa się z 3 – 8 członków, w tym Prezesa, Skarbnika               i Sekretarza.
 2. O składzie Zarządu każdorazowo decyduje Walne Zebranie Klubu.
 3. Wyboru członków Zarządu dokonuje się spośród kandydatów – członków Klubu, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie,                              z ograniczeniem zawartym w art. 3 ust. 2 ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.
 4. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po jego wyborze posiedzeniu.           
 5. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż jeden raz na pół roku.
 6. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obec­ność co najmniej            3 członków Za­rządu w tym prezesa.
 7. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, zaś w przypadku równości głosów, głos decydujący ma Prezes.

§ 19

 

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżącą działalnością Klubu                  w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 4. zwoływanie Walnych Zebrań Członków,
 5. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
 6. przyjmowanie i skreślanie członków,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania osób w klubie,
 8. podejmowanie innych uchwał dotyczących Klubu,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie nakładania kar na zawodników, trenerów, działaczy oraz zatrudnionych w Klubie,

10. uchwalanie wysokości składek i innych opłat klubowych,

11. podejmowanie uchwał w sprawie nazwy Klubu,

12. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,

13. składanie sprawozdań z działalności Klubu,

14. podejmowanie uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Klubu.

 

§ 20

 

W razie ustąpienia Prezesa Zarządu w czasie trwania kadencji, Zarządowi przysługuje prawo wyboru Prezesa, który pełni tę funkcję do czasu najbliższego Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego.

 

§ 21

 

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, v-ce Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

a)           przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej                      i finansowej Klubu,

b)          wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień                 w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,

c)           składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,

d)          składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości             w działaniu Klubu,

e)           występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu                        w przypadkach stwierdzenia niezgodności z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.

 

§ 22

 

 1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów, zaś                 w przypadku równości głosów, głos decydujący ma Przewodniczący.
 3. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów.
 4. Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od podjęcia uchwały                    o odwołaniu lub zawieszeniu.
 5. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba:
  1. będąca członkiem Zarządu Klubu ani pozostająca z nim w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

 

§ 23

 

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej – władzom tym przysługuje prawo dokooptowania nowych członków spośród członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących      z wyboru.

 

Rozdział 5

 

Wyróżnienia i kary

 


§ 24

 

 1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia                 i nagrody.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

 

§ 25

 

 1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał władz Klubu Zarządowi przysługuje – zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Członków – prawo wymierzenia następujących kar:

a)     upomnienia,

b)    nagany,

c)     zawieszenia w prawach członka na okres 6 miesięcy,

d)    wykluczenia

 1. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni.
 2. Uchwała Walnego Zebrania Członków o ukaraniu jest ostateczna.

 

Rozdział 6

 

Majątek i fundusze Klubu

 

§ 26

 

1. Na majątek Klubu składają się:

a) składki członkowskie,

b) dotacje budżetowe na zadania zlecone,

c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,

d) wpływy z organizacji imprez publicznych,

e) dochody ze sprzedaży majątku,

f) dochody z działalności Klubu wg § 7 ust. 2 niniejszego statutu,

g) inne źródła dopuszczone przez obowiązujące przepisy prawa.

2. Pozyskane środki i wpływy są przeznaczone na działalność statutową klubu.

 

§ 27

 

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielenia pełnomocnictw wy­magane są podpisy dwóch członków Zarządu w tym Prezesa. W sprawach niemajątkowych oświadczenia woli składa jeden z członków Zarządu.


Rozdział 7

 

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu

 

§ 28

 

Zmiany statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do

głosowania.

§ 29

 

1. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek.

 

Załącznik nr 6

Uchwała Nr 6/2013

z dnia 15.07.2013 r.

 

Zebrania Założycielskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego

 pod nazwą „Serw”

w sprawie wyboru Zarządu Stowarzyszenia

Na podstawie  § 17 ust. 2 statutu Zebranie Założycielskie Klubu uchwala co następuje:

§ 1

 1. Do Zarządu Klubu zostały zgłoszone następujące kandydatury:

1)      Jezierski Janusz

2)      Chojnacki Robert

3)      Nowakowski Radosław

4)      Pikalski Mariusz

5)      Nowakowski Andrzej

6)      Wiśniewski Bogdan

7)      Nowakowska Anna

8)      Nowakowski Kamil

 1. Kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie
 2. W wyniku jawnego głosowania zostały wybrane do zarządu następujące osoby:

1)      Jezierski Janusz – prezes

2)      Chojnacki Robert – v-ce prezes

3)      Wiśniewski Bogdan – skarbnik

4)      Nowakowski Radosław – sekretarz

5)      Nowakowska Anna – członek zarządu

6)      Pikalski Mariusz – członek zarządu

7)      Nowakowski Andrzej – członek zarządu

8)      Nowakowski Kamil – członek zarządu

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym, jednogłośnie

 

Dodaj komentarz