1. Organizatorem Turnieju Tenisowego Zatorze Cup jest Uczniowski Klub sportowy Serw

2. Celem Turnieju  Zatorze Cup jest wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Mazowsza Północnego.

3. Turniej ma charakter otwarty

Data turnieju 15-17.07.2022 rok

Miejsce : Korty otwarte przy Szkole Podstawowej nr 3 Sierpc ul. Konstytucji 3 Maja 8 lub/i Korty Zatorze ul. Hermana

Dnia 15.07 oficjalne losowanie grup, przyjazd i rejestracja zawodników z terenu Mazowsza

16.07.2022 gry podwójne w godz 10-21

17.07.2022 Gry finałowe

 4. Planowane jest rozegranie turnieju gier podwójnych miktowo- deblowych. Dopuszcza się w przypadku uzyskania co najmniej 6 par mikstowy podział na gry deblowe oraz mikstowe.

 5.Turniej ma charakter towarzyski – w sytuacjach spornych ostateczną decyzja o dopuszczeniu bądź nieprzyjęciu zgłoszenia podejmuje Organizator

6. Wszystkie mecze rozgrywane w formule: 2 sety do 6 gemów od 2:2 z przewagami, supertiebreak do 10 przy stanie 1:1 w setach.

Dopuszcza się aby mecze finałowe rozgrywane były do dwóch wygranych setów od 0:0.

7.Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany formuły Turnieju w zależności od liczby uczestników oraz innych nieprzewidzianych zdarzeń, w tym warunków pogodowych.

8. Zawodnicy mają maksymalnie 10 minut na rozgrzewkę. Każde spóźnienie się na mecz ponad 15 minut będzie równoznaczne z poddaniem meczu bez gry

9.Turniej rozgrywany będzie zgodnie z przepisami gry w tenisa PZT. Mecze są sędziowane samodzielnie, na sędziego spośród innych uczestników Turnieju muszą wyrazić zgodę obie strony pojedynku.

10. W razie sporu głos decydujący ma Sędzia Naczelny.

11. Poprzez uczestnictwo w Turnieju wszyscy zawodnicy uznają, że przystępują do niego na własne ryzyko oraz odpowiedzialność i będą osobiście odpowiedzialni za każdą szkodę poniesioną przez siebie lub osoby trzecie, jako rezultat swojego postępowania, zaniedbania czy niedopatrzenia. Uczestnicy turnieju poprzez uczestnictwo w turnieju uznają, że nie będą występować z roszczeniem przeciwko Organizatorom Turnieju i innym osobom uczestniczącym w Turnieju w jakimkolwiek charakterze, z wyjątkiem sytuacji, gdy uszczerbek na zdrowiu lub szkoda materialna będzie wynikiem umyślnego działania wymienionych wyżej osób lub jednostek.

 12. Uczestnicy zobowiązują się zachowywać podstawowe zasady reżimu sanitarnego na kortach.

 13. Uczestnicy turnieju biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

 14.  Zgłoszenie do Turnieju oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

15. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu.

 Klub Serw informuje nt. przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe: Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klub Serw 2.Dane osobowe Pana/i/będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych 3.Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania zawodów. 4. Posiada Pan/i prawo do: żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody. 5.Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 6.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania spowoduje, iż nie będzie Pan /i/ uczestniczył/a w zawodach: Turniej Tenisa. 7. Akceptując regulamin każdy Uczestnik  wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystywane przez prasę, radio, telewizję oraz na portalach internetowych, a także w celach marketingowych Organizatora oraz sponsorów